, ,

پروژه ی منزل خانم لسانی،واقع در تهران،ولنجک

photo_2016-07-16_16-47-49

 

photo_2016-07-16_16-48-03

photo_2016-07-16_16-48-07

photo_2016-07-16_16-47-58

photo_2016-07-16_16-48-15

 

photo_2016-07-16_16-48-19

photo_2016-07-16_16-48-23

photo_2016-07-16_16-48-28

 

photo_2016-07-16_16-48-35photo_2016-07-16_16-48-35photo_2016-07-16_16-48-38photo_2016-07-16_16-48-42

photo_2016-07-16_16-48-45

photo_2016-07-16_16-48-49

photo_2016-07-16_16-48-52

photo_2016-07-16_16-48-56

photo_2016-07-16_16-48-59

photo_2016-07-16_16-49-04

photo_2016-07-16_16-49-07photo_2016-07-16_16-49-10

photo_2016-07-16_16-49-13